Barnehagedidaktikk

9788232101818I det barnehagefaglige landskapet står barnehagelæreren overfor en rekke faglige og praktiske utfordringer. Situasjonen krever at man har en dynamisk og mangfoldig tilnærming til didaktisk tenkning. Forfatterne viser hvordan man kan planlegge virksomheten ut fra en flerfaglig tilnærming. Både allmenndidaktiske og fagdidaktiske perspektiver på barnehagens pedagogikk og innhold løftes frem.

Les videre

Barns rett til å kunne kommunisere ved hjelp av digital teknologi!

– en naturlig del av vårt sosio-historiske danningsprosjekt

IMG_2862 kopi

Femåringer lager animasjonsfilm om seks sjørøveres kamp om en skatt

Problemet med debatten om digital teknologi i tidlig barndom, er at den stort sett handler om tidsbruk, og om vi skal bruke digital teknologi heller enn innholdet, og hva vi bruker teknologien til. En smokk slik den opptrer i sin virkelige form er mer sanselig enn et todimensjonalt bilde av smokken, samtidig som det å ta et bilde av smokken kan vise barn at bilder fungere som representasjoner for virkeligheten. Slik blir et digitalt bilde en språklig fremstilling av smokken. Digital teknologi bør være en del av barnehagens pedagogiske praksis samtidig som at barn bør bruker naturen, lekeplasser og idrettsanlegg. Vi må la barn bli kjent med den teknologien som resten av samfunnet bruker i meningsytring og meningskommunikasjon. Vi må bort fra teknologi som mål i seg selv og over til å diskutere det pedagogiske innholdet hvor teknologien er ressurs for barns læring og lek. Les videre

Linkesamling av meningsytringer –

– rundt digital teknologi i tidlig barndom og barnehagen Debatten om digital teknologi bør ha sin plass i tidlig barndom generelt og barnehagen spesielt har foregått en stund, men i den senere tiden har kan det synes som den har økt i intensitet. Her har jeg med god hjelp fra Nina Bølgans samling satt sammen en linksamling debattinnlegg og kronikker knyttet til dette ordskifte. Dette er ment som et bidrag for studenter som for tiden jobber med NettBrett i barenahgen ved Dronning Mauds Minne høgskole for barnehagelærerutdanning. Les videre

Forskningsformidling

Etter at man er ferdig med et stykke forskningsarbeid skal kunnskapen man har ervervet formidles. En måte å formidle forskningsresultater er gjennom denne bloggen. Bloggen vil bli brukt nå i fortsetteslesn til å formidle noe av det jeg fant i mitt PhD-prosjekt.

Andre arenaer for forskningsformidling er gjennom konferanser, i september i år deltok jeg på EECERA som er en europeisk konferanse om foskning knytte til tidlig barndom.

Her presenterte jeg forskningsprosjektet mitt for et internasjonalt publikum. Dette fremlegget planlegger jeg å skrive et paper om.

Nettbrettstafett

Nå har vi tatt over en diger stafettpinne fra lærerhøgskolen i Sør-Trøndelag (HIST) et skap med 30 nettbrett

I uke 40 og 41 skal barnehagelærerstudenter (med fordypning i IKT) ved DMMH, prøve ut nettbrett med tanke på barnehagens pedagogiske praksis. De skal selv bli kjent med Nettbrettene før de prøver ut sammen med barnegrupper ute i forskjellige barnehager i Trondheim. Dette blir spennende.

IMG_0045.JPG

Klar for disputas den 11. april

Nå skal jeg disputere og offentlig  forsvare avhandlingen «Digital dannelse i barnehagen»

forside avhandlingen

Studiens overordnede hensikten har vært å bidra med økt forståelse for barnehagebarns digitale dannelse. Fokus for interessen er barns meningsskaping i deres produksjon av digitale og multimodale medieprodukter med utgangpunkt i møte med kunst. Jeg ønsker å sette søkelyset på hva som skjer når barnehagebarn og pedagoger skaper multimodale fortellinger sammen og hvordan dette kan legge til rette for interaktive og meningsskapende prosesser i barnehagens pedagogiske praksis. Med denne avhandlingen ønsker jeg å bidra med kunnskap om hvordan barnehagen kan legge til rette for barns digitale dannelse, gjennom å beskrive, analysere og drøfte barns og pedagogers interaksjon og meningsskaping når de skaper digitale kulturuttrykk sammen.

Les videre

Om å skrive Ph.D-avhandling

For tiden er jeg inne i prosessen med å skrive forskningsteksten min. Jeg skriver en monografi og er veldig fornøyd med valget av forskningstekstens format.

bildet er hentet fra Forskerforbundet.no

bildet er hentet fra Forskerforbundet.no

Selv om det er en stor fordel å kunne endre på teksten helt frem er det også en far for at man aldri kan si seg ferdig med noe. Hvis en liten del endres i metodedelen kan dette få innvirkning på andre deler av avhanldingen som dermed også må endres. Det er en nitidig prosess å skrive fram sin egen forståelse og hvordan og hvorfor man er endt opp der man er den dagen man leverer teksten sin.

Les videre