Hvordan lage læringsstier for studentaktiv læring

I en stadig mer kompleks og digitalisert verden er det viktig å tilby studenter en effektiv og engasjerende læringsopplevelse. En måte å styrke studenters læring er gjennom bruk av læringsstier. Læringsstier er en planlagt sekvens av læringsopplevelser og aktiviteter, utformet for å hjelpe studenter med å utvikle en solid forståelse av et bestemt fagområde. Ved å lage læringsstier kan man skape en strukturert og målrettet læringsprosess som fremmer både individuell vekst og gruppesamarbeid.

I filmen under gir jeg et dypere innblikk i dette temaet. Filmen vil illustrere hvordan læringsstier kan utformes og tilrettelegges for å skape engasjerende og effektive læringsopplevelser. Jeg håper filmen kan gi deg verdifull innsikt og inspirasjon til å implementere læringsstier i din egen undervisning eller læringssituasjon. God fornøyelse!

Film om hvordan og hvorfor lage læringsstier

Når man skal lage effektive læringsstier, er det flere viktige komponenter å ta i betraktning. Her er noen nøkkelkomponenter som kan bidra til å skape vellykkede læringsstier:

 1. Læringsmål: Definer klare og målbare læringsmål som beskriver hva studentene skal kunne mestre etter å ha fullført læringsstien. Læringsmålene bør være i tråd med overordnede emneplaner.
 2. Forutsetninger: Identifiser nødvendige forkunnskaper og ferdigheter studentene må ha for å kunne begynne på læringsstien. Dette vil bidra til å sikre at studentene er godt rustet for å håndtere de utfordringene som læringsstien byr på.
 3. Progresjon: Design læringsstien slik at den følger en logisk progresjon, der hvert trinn bygger på det forrige. Dette kan innebære å begynne med grunnleggende konsepter og deretter bevege seg mot mer avanserte temaer etter hvert som studentenes forståelse og ferdigheter utvikles.
 4. Tilpasning: Ta hensyn til studentenes individuelle behov, ferdighetsnivåer og interesser ved å tilby ulike læringsressurser, aktiviteter og evalueringsmetoder. Dette kan innebære å tilpasse læringsstien for ulike læringsstiler, tempo og utfordringsnivåer.
 5. Læringsressurser: Velg høykvalitets læringsressurser, som f.eks. lærebøker, videoer, artikler og interaktive verktøy, som støtter læringsmålene og engasjerer studentene.
 6. Aktiviteter og oppgaver: Design varierte og engasjerende aktiviteter og oppgaver som hjelper studentene med å anvende og utvikle ferdighetene og kunnskapen de tilegner seg gjennom læringsstien. Dette kan inkludere individuelle oppgaver, gruppeprosjekter, diskusjoner, case-studier og praktiske øvelser.
 7. Vurdering og tilbakemelding: Integrer formativ og summativ vurdering for å evaluere studentenes progresjon og mestring av læringsmålene. Gi regelmessig og konstruktiv tilbakemelding for å støtte studentenes læring og forbedring.
 8. Refleksjon og selvregulering: Oppmuntre studentene til å reflektere over sin egen læring og utvikling gjennom læringsstien. Dette kan bidra til å fremme metakognisjon og selvregulerende læringsstrategier, som er viktig for livslang læring.

Ved å ta hensyn til disse komponentene når man utformer læringsstier, kan man skape en mer strukturert, målrettet og effektiv læringsopplevelse for studenter.

Hvilke verktøy skal jeg velge når jeg lager læringsvideoer?

Når jeg lager læringsvideoer deler jeg prosessen inn i:

 • Opptak/ skjermopptak
 • Videoredigering
 • Publisering
 • Innbygging i en læringsplattform
 • Didaktisk kontekst (student/elevaktiviteter)

Det er et vell av verktøy en kan bruk når en skal lage enkle læringsvideoer, her har jeg forsøkt å samle noen aktuelle som vi har tilgjengelig ved NTNU og på mange andre utdanningsinnsitusjoner

PCMac
SkjermopptakZoom
PowerPoint 
QuickTime
Mediasite capture
Zoom
Panopto
Zoom.us
QuickTime
Skift-Kommando-5
Panopto
VideoredigeringQuickTime
Premiere Pro
iMovie
QuickTime
Premiere Pro
PubliseringMediasite
Panopto
Mediasite
Panopto
Bygg inn i LæringsplattformenHtml embedHtml embed
Didaktisk kontekstPadlet
Menti
Nettskjema
Flipgrid
Forum (blackboard)
Teams
Forms
Padlet
Menti
Nettskjema
Flipgrid
Forum (blackboard)
Teams
Forms

Jeg har nå linket til andre filmer som viser hvordan disse verktøyene brukes, men etter hvert skal jeg lage læringsvideoer for alle disse komponentene. Det betyr at jeg vil lage og linke opp det du trenger å vite for å komme i gang med det å lage læringsvideoer.

Hvordan digitalisere undervisningen?

Skole-Norge er inne i en tid med stor uforutsigbarhet og endringer skjer raskt. Fra og med fredag 13. mars ble alle skoler, høgskoler og universiteter stengt. All undervisning blir derfor flyttet over til nettbaserte løsninger. Hvor lenge vet vi ikke, men vi må belage oss på å finne alternative metoder for undervisningen vår og for hvordan vi legger til rette for studenters og elevers læring. Jeg vil i denne tiden forsøke å bidra med ressurser for lærere som er interessert i digital undervisning. 

Dette vil jeg gjøre både ved å samle og løfte frem ressurser som finnes der ut og ved å legge til rette for forum hvor vi kan diskutere og dele våre erfaringer i denne spesielle tiden. Jeg har laget en liten introduksjonsfilm som tar opp fem sentrale aspekter som det er verdt å tenke på når undervisningen skal digitaliseres. 

Visualisering som drivkraft i kunnskapskonstruksjon

Undersøkt gjennom et A/r/tografisk blikk.

Jeg har fått publisert en artikkel i Jased

Gjennom arbeidet med denne artikkelen har hensikten vært å frembringe ny metodologisk kunnskap om hvordan visualisering kan ha en sentral rolle i kunnskapskonstruksjon, meningsskaping og meningskommunikasjon. Siktemålet med artikkelen er å beskrive og problematisere momenter som gjør seg gjeldende når en grafisk designer/forsker/lærer (a/r/tograf) visualiserer forståelser. I artikkelen undersøker jeg retrospektivt visuelle representasjoners plass i ulike prosjekter med blikk hentet fra a/r/tografens ulike identiteter. Slik frembringer jeg kunnskap om hvordan det visuelle kan drive kunnskapsprosjekter fremover, samt hvordan visuell meningskonstruksjon legger til rette for tenkning, refleksjon og kommunikasjon. I arbeidet med artikkelen har jeg også skapt tre nye visuelle representasjoner i den hensikt å vise hvordan jeg forstår, hvordan jeg undersøker, og en konseptualisering av det jeg fant.Skjermbilde 2018-08-24 17.05.47

Nøkkelord: A/r/tografi; kunstfaglig forskning; metodologi; visuell literacy

 

Artikkelen kan du lese her

 

 

 

Website Built with WordPress.com.

opp ↑