Å se sammenhenger

Estetisk basert forskning

I artikkelen: «Aesthetically Based Research – Toward Connectedness: Aesthetically Based Research and its Ethical Implications» hevder Liora Bresler at:
Den estetiske dimensjonen er viktig både i kunstnerisk virksomhet og i kvalitativ forskning. Dette er en veldig flott artikkel om hvordan Kunst og estetisk virksomhet kan gi rike og betydningsfulle modeller for persepsjon, tenkning og engasjement. Det å skape og oppleve kunst er en dialogisk prosess som involverer meningsskaping – noe som også er aktuelt i kvalitativ forskning. Artikkelen kan leses i sin helhet her, men jeg vil i dette blogginnlegget trekke frem det jeg finner mest vesentlig i artikkelen. Les mer

Perspektiver i PhD prosjektet

Epistemologiske perspektiver

Sosiokulturell – Vygotsky Proksimale utviklingssone og Bruner Skaffolding
Symbolsk Interaksjonsime – George Herbert Mead

Teoretiske perspektiver

Estetisk teori – Devey og Løvlie
Multimodal teori – Modalitetens affordans eller meningsmulighet, meningserbudende meningspotensiale – Kress og Van Leeuwen

Metodologiske perspektiver

I et skjæringspunkt mellom etnografi og utviklingsforskning eller det man også kan kalle Aksjonsforskning

Metoder

Feltarbeid
• Feltlogger
• Videoobservasjon
• Intervju
• Artefakter – barnas multimodale tekster

Multimodalitet og digital danning i barnehagen

Da er jeg i gang med neste prosjekt, denne gangen er det metode det dreier seg om. Jeg skal skrive et paper. I dette paperet har jeg tenkt å undersøke hvordan jeg metodisk skal gå til verks i mitt pågående doktorarbeid. I dette doktorarbeidet ønsker jeg å rette oppmerksomheten mot førskolebarns danning i møte med et høyteknologisk samfunn og barnehagen som arena for barns digitale danning. Under prosjektet ønsker jeg å studere relasjoner, forbindelser og brytninger mellom ulike kontekster for danning, læring og kompetansebygging i forhold til i pedagogisk arbeid med IKT i barnehagen. Dette gir meg følgende overordnede problemstilling:

«Hvordan fungerer barnehagen som arena for barns digitale dannelse når de deltar som produsenter av digitalestetiske medieprodukter med utgangspunkt i kunstmøter?»

I paperet ønsker jeg å behandle hvordan jeg systematisk skal gå til verks i analysearbeidet, og hvilke analyseredskaper jeg kan anvende på mitt empiriske materiale. Det blir i denne sammenhengen viktig å finne et analyseverktøy som kan gi meg tilgang til og mulighet for å belyse hvordan skapende prosjekter i barnehagen kan fungere som katalysator for barns digitale danning. Med dette vil jeg forholde med til følgende problemstilling for paperet:

«Hvilke analyseredskaper kan jeg bruke på mitt empiriske materiale for å belyse hvordan barnehagen kan fungere som arena for barns digitale danning?»

Essay

Nå er jeg kommet et lite skritt videre, essayet kommer til å handle om digital danning. Her tenker jeg å problematiser forholdet mellom danning, kompetanse og literacy. alt dette ønsker jeg å knytte til den digetale teknologien. Som bakgrunnsmateriale bruker jeg artikkelen til Jon Hellesnes «Ein Utdana mann og eit dana menneske» og artikkelen «Tenkokulturell dannelse» av Lars løvli
Hm dette blir et hasardiøst prosjekt

Essay i vitenskapsteori

Hm, det går tregt med skrivinge av dette essayet. Jeg har nå holdt på med forbereding til skriving av essay. Det første man må vite er selvfølgelig hva er egentlig et essay;

Etter litt leiting fant jeg dette

Hvordan skrive essay

kan kanskje være litt til hjelp. Det viktgiste er i allefall å finne ut hva det er man skal skrive om, for mitt vedkommende blir det aktuelt å skrive om et av disse kjernebegepene for forskningen min;

  • Digital danning – sosiokulturell teori Vygotsky
  • Kreativitet og skapende prosjekter – Dewey
  • Estetikk og barns estetiske prosjekter – inntrykk – uttrykk Ross
  • Samspill og interaksjon

Vi får se, det som er det viktigste begrepet i mitt prosjekt er digital danning. I dette ligger det å behandle danningsebegrepet i lys av den digitale teknologiens tidsalder.