Hvordan skrive en feltlogg/ feltnotat i kvalitativ forskning

I studien digital danning i barnehagen har jeg benyttet meg av ulike innsamlingsstrategier. Feltlogger er en av dem. Disse ble skrevet i etterkant av de dagene jeg var ute i barnehagen. I løpet av forskningsprosjektets forløp har det dukke opp temaer og emner som har vært mulig å identifiseres og notatene har derfor blitt mer fokusert etter hvert som studien har forløpt. Ved å ha tre delstudier som bygger på hverandre gjennom at det er foretatt  analyse og teoribehandling mellom delstudiene, har det vært mulig å snevre feltloggene i forhold til hva som ble nedtegnet etter hvert som studien skred frem.

Les mer «Hvordan skrive en feltlogg/ feltnotat i kvalitativ forskning»

Hvordan transkribere intervju og videoobservasjoner?

Jeg er endelig ferdig med å transkribere alt datamateriale mitt. Transkripsjonssystemet som er brukt er  basert på John W. Du Bois transkripsjonssystem. Du Bois transkripsjonssystem er det transkripsjonssystemet som jeg finner mest hensiktsmessig å bruke. Det er et lesevennlig system som gir mening forhold til analysearbeidet som transkripsjonene skal lede opp til. Les mer «Hvordan transkribere intervju og videoobservasjoner?»

Noen metodologiske betraktninger

Mitt Ph.D-prosjekt er en empirisk studie med tre delprosjekter. Målet med disse delprosjektene er å utvikle kunnskap om hvordan skaping av multimodale tekster kan legge til rette for barnehagebarns digitale danning. Barnehagebarnas multimodale tekstene blir skapt gjennom bruk av digitale verktøy i en kreative prosess basert på kunstmøter. For å kunne utvikle forståelse for og kunnskap om hva som skjer i disse kreative prosjektene, er det nødvendig å oppleve, og å observere didaktiske prosjekter ut i slike prosjekters naturlig kontekst, som er barnehagefeltet. De tre delprosjektene gjennomføres i en og samme barnehage, dette for å kunne se på barnas digitale danning over tid og hvordan deres digitale kompetanse etter hvert blir mer sammensatt. Gjennom isenesettelse av tre kreative prosesser ønsker jeg å utvikle kunnskap om hvordan barnehagen kan være en arena for barns digitale danning. Med dette designet ønsker jeg som forsker møter en levde praksis i tilegg til at det skjer et møte mellom teori og data. Som metode i denne studien blir derfor feltarbeid benyttet.
Som en klargjøring ønsker jeg kort å behandle spørsmål knyttet til hvilken metodologi dette forskningsdesignet hviler på, hvilken metodologi harmonerer best med forskningsdesignet presentert over? Slik jeg ser det harmonerer dette designet både med etnografi og utviklingsstudie. Dette skal jeg forsøke å argumentere i forhold til i avsnittet under. Les mer «Noen metodologiske betraktninger»

Systematisering av et datamateriale som har en størrelse på 49 gigabite…

Etter 8 økter i barnehagen så er det blitt en del videoobservasjon. Datamaterialet mitt består til dags dato av 12 timer videoobservasjon, foto fra 8 økter ute i barnehagen og feltnotater. I tilegg til dette skal jeg ha refleksjonssamtaler med barna som har vært med på prosjektet jeg har gjennomført i barnehagen. I gjennomføring av disse refleksjonssamtalene har jeg tenkt å vise barna deler av videoobservasjonene for å få dem til å fortelle meg hva det er de har gjort og vært med på. Dette blir spennende, men jobben med å systematisere og dele opp de ulike videoobservasjonene i naturlige enheter, slik at alt som er filmet av gruppe 1 samles og alt som er filmet av gruppe to samles osv. på denne måten vil jeg få en oversikt over de fire forskjellige prosessene som de fire forskjellige barnegruppene har vært med på. Deler av disse videoobservasjonene skal barna få se. Denne jobben er veldig tidkrevende, det er gjennomsyn, klipping og rendering av de ferdigredigerte snuttene. Det er vel ingen som har påstått at forskning er lett, eller lite tidkrevende. Det skal en del timer foran et datamateriale til for å kunne få den oversikten som man trenger for å kunne analysere materialet. Det er klart at denne begynnende oversikten som jeg får i denne omgangen vil komme meg til gode senere i analyseprosessen. På mange måter er denne vekslingene mellom å gå inn i et materiale og tilbake i felten en spennende og dynamisk prosess.

Paper om datainnsamling og databehandling

I disse dager er jeg i gang med å skrive et paper som behandler spørsmål knyttet til metodisk forhold relatert til datainnsamling og databehandling knyttet til mitt pågående doktorarbeid.

Hoveddelen av dette paperet vil bli viet drøftninger i tilknyttet to forhold, for det første hvordan systematisk gå frem ved innsamling av data, og for det andre hvilke analyseredskaper kan anvendes på det innsamlede empiriske materiale. Det blir i denne sammenhengen viktig å finne et analyseverktøy som kan gi meg tilgang til og mulighet for å belyse hvordan skapende prosjekter i barnehagen kan fungere som katalysator for barns digitale danning. Med dette vil jeg forholde med til følgende problemstilling for paperet:
«Hvordan gjennomføre datainnsamling og hvordan analysere det empiriske materiale for å belyse hvordan barnehagen kan fungere som arena for barns digitale danning?»

Praktisk estetiske læreprosesser

I denne uken har jeg vært en konferanse i Larvik om praktisk estetiske læreprosesser. Dette var en konferanse av de sjeldne. Flott program i flotte omgivelser. Hotellet som ble brukt til overnatting for deltagerne var Farris Bad, noe som ga en fin innramming av det som skjedde på konferansen. Temaer som ble tatt opp på konferansen var estetikk som fenomen, hvordan analysere estetiske prosesser og mye annet, spesielt interessant fant jeg innlegget til Merete Morken Andersen, med tittelen Skapende alene eller sammen? om skapende prosesserer individuelt og i grupper.

Det jeg spesielt tar med meg fra Meretes fremlegg er tanken om å la informantene være med på å reflektere over det de har vært med på. Gjennom det Merete kaller for reflekterende team. Det blir spennende å sette i gang med til neste uke

Den frydfulle opplevelsen av å se et voksende datamateriale

I disse dager er jeg ute i barnehagen og samler inn datamateriale. For dere som har lest litt på bloggen min vet kanskje at jeg skal gjennomføre tre delprosjekter hvorav de første handler om skaping av bildebok, det andre om skaping av digital fortelling og det tredje om skaping av animasjonsfilm. Nå er jeg da i gang med det første prosjektet nemlig bildebok (didaktisk plan til dette prosjektet ligger her). Etter hver dag jeg har vært ute i barnehagen drar jeg hjem til kontoret og laster over bildene og videoobservasjonene mine, i tilegg til at jeg skriver feltnotat fra dagens opplevelse i barnehagen. Det jeg finner på kameraet er helt fantastisk, det er så deilig å vandre blant, og i barneuttrykket. Barna har malt nydelige bilder som de stolt viser frem til med slik at jeg kan få tatt bilde.

Dinosauren

Feltnotatene som jeg skriver, legger jeg ut deler av her inne på bloggen min, slik at de som er med på prosjektet kan få lese og dermed få innsikt i forskningsprosjektet som de er en del av. Disse feltnoteatene ligger under «På innsida av barnehageprosjektet», og er passordbelagt.

Det å se at mappene i datamaterialemappen på PC-en vokser dag for dag er også helt fantastisk deilig og spennende, det er klart at jeg ser at det blir en kjempejobb å gå inn i og analysere materialet, men jeg har i alle fall noe å analysere etter hvert, spennende. Jeg kommer til å holde dere oppdatert i forhold til hvordan denne prosessen går.

Website Built with WordPress.com.

opp ↑